درس اول

Vocabino

زبان آموز عزیز لغات زیر را مطالعه نمایید. هدف یادگیری ترجمه و املای لغات است.

Conversation

Maryam is visiting the Museum of Nature and Wildlife. She’s talking to Mr. Razavi, who works in the museum.

مریم درحال بازدید از موزه حیات وحش است. او درحال صحبت با آقای رضوی است که در موزه کار می کند

Maryam: Excuse me, what is it? Is it a leopard?
Mr. Razavi: No, it is a cheetah.
Maryam: Oh, a cheetah?
Mr. Razavi: Yeah, an Iranian cheetah. It is an endangered animal.
Maryam: I know. I heard around 70 of them are alive. Yes?
Mr. Razavi: Right, but the number will increase.
Maryam: Really?! How?
Mr. Razavi: Well, we have some plans. For example, we are going to protect their homes, to make movies about their life, and to teach people how to take more care of them.

مریم: ببحشید این چیه؟ آیا این یک پلنگ است؟
آقای رضوی: نه این یوزپلنگ است
مریم: اوه یک یوزپلنگ!؟
آقای رضوی: بله یک یوزپلنگ ایرانی. حیوان در معرض خطر است
مریم: می دونم شنیده ام حدود 70 تا از آنها زنده هستند درسته؟
آقای رضوی: درسته اما این تعداد بیشتر خواهد شد
مریم: واقعا؟ چطور؟
آقای رضوی: خب ما یه سری برنامه داریم. مثلا قصد داریم از خانه هایشان مراقبت کنیم، درباره زندگی شان فیلم بسازیم، و به مردم یاد دهیم چطور بیشتر از آنها مراقبت کنند

Reading

Today, there are some endangered animals on Earth. It means that we can find only a few of them around us. Some examples are whales, pandas, tigers and Asian elephants.

امروزه، چندین حیوان در خطر انقراض بر روی زمین وجود دارند. این به این معنی است که ما فقط می توانیم تعداد کمی از آنها را در اطراف خود بیابیم. چند مثال از آنها شامل وال ها، پانداها، ببرها و فیل های آسیایی هستند.

Humans destroy the natural homes of the animals in the forests, lakes, and plains. When the number of people on Earth increases, they need more places for living. They cut down trees and destroy lakes. They make homes and roads instead. Then the animals won’t have a place to live. They will die out.

انسان ها خانه های طبیعی حیوانات در جنگل ها، دریاچه ها و دشت ها را خراب می کنند. وقتی که جمعیت مردم بر روی زمین افزایش می یابد، به مکان های بیشتری برای زندگی نیاز دارند. آنها درختان و دریاچه ها را خراب می کنند. به جای آنها، خانه ها و جاده ها می سازند. سپس حیوانات مکانی برای زندگی نخواهند داشت. آنها به مرور از بین خواهند رفت.  

The Iranian cheetah is among these animals. This wild animal lives only in the plains of Iran. Now there are only a few Iranian cheetahs alive. If people take care of them, there is hope for this beautiful animal to live.

چیتای ایرانی در میان این حیوانات است. این حیوان وحشی فقط در دشت های ایران زندگی می کند. در حال حاضر، فقط تعداد کمی از چیتاهای ایرانی زنده هستند. اگر مردم از آنها مراقبت کنند، امیدی برای زندگی این حیوان زیبا وجود دارد.

Recently, families pay more attention to nature, students learn about saving wildlife, and some hunters don’t go hunting anymore. In this way, the number of cheetahs is going to increase in the future.

اخیرا، خانواده ها توجه بیشتری به طبیعت می کنند، دانش آموزان در مورد نجات حیات وحش یاد می گیرند، و برخی شکارچیان دیگر به شکار نمی روند. بدین صورت، تعداد چیتاها در آینده افزایش خواهد یافت.

Listening

You may use future tense to ask someone about their plans or talk about your own plans

What are you going to do this weekend
I’m going to go to Golestan forest
Are you going to visit a museum?
No, I’m going to go out and enjoy wildlife

شما می توانید از فعل آینده برای پرسیدن از کسی درباره ی برنامه اش یا  صحبت کردن درباره برنامه های خودتان استفاده کنید.

 • چه کاری قراره که این آخر هفته انجام بدی؟
 • قراره که به جنگل گلستان برم.
 • آیا قراره که تو از یک موزه بازدید کنی؟
 • نه، قراره من از حیات وحش لذت ببرم

 

B:

Where are you going to go in summer?
I’m going to go to Brazil.
Really? What will you do there?
I will visit people and places.
What’s interesting about Brazil?
Well . its nature and wild animals.

 • قراره که این تابستون کجا بری؟
 • قراره که برم برزیل.
 • واقعا؟ آنجا چه کار خواهی کرد؟
 • من از مردم و مکان ها بازدید خواهم کرد.
 • برزیل چه چیز جالبی دارد؟
 • خب، طبیعتش و حیوانات وحشیش.

 

Conversation 2

Are you going to stay home this weekend Shahab?
No, we aren’t we will go out.
Where will you go? We will visit relatives in Varamin.
Will you do anything else?
I’m not sure it.

 • آیا قرار است که آخر این هفته خانه بمونی شهاب؟
 • نه، قرار نیست. ما بیرون خواهیم رفت.
 • کجا خواهی رفت؟
 • ما خویشاوندانمان در ورامین را بازدید خواهیم کرد.
 • آیا هیچ کار دیگری هم انجام خواهی داد؟
 • مطمعئن نیستنم