درس اول

Vocabino

زبان آموز عزیز لغات زیر را مطالعه نمایید. هدف یادگیری ترجمه و املای لغات است.

Listening

1

A: Hi. Are you Mina Ahmadi?

B: No, I am “Kimia” Ahmadi. Mina is my sister in Grade 3.

2

A: Could you spell your first name please, Mr. Karimi?

B: Yes, it’s M-A-H-D-I. A: Thank you.

Conversation

Teacher: Hi, class!
Students: Hello, Teacher.
Teacher: Thank you, sit down, please. I’m your English teacher. My name is Ahmad Karimi. Now, you tell me your names. What’s your name?
Student 1: My name is Ali Mohammadi.
Teacher: How are you, Ali?
Student 1: Fine, thank you.
Teacher: And what’s your name?
Student 2: My name is ……… .

معلم: سلام ، کلاس!
دانش آموزان: سلام معلم.
معلم: متشکرم ، بنشینید ، لطفا. من معلم انگلیسی شما هستم. اسم من احمد کریمی است. حالا شما اسامی خود را به من بگویید. اسمت چیه؟
دانش آموز 1: نام من علی محمدی است.
معلم: حالت چطوره ، علی؟
دانش آموز 1: خوب ، متشکرم.
معلم: و نام شما چیست؟
دانش آموز 2: اسم من ……… است.