درس اول

Vocabino

زبان آموز عزیز لغات زیر را مطالعه نمایید. هدف یادگیری ترجمه و املای لغات است.

Conversation

Babak Saberian is a translator who works for IRIB1. Today, he is hosting Meysam in his office. Meysam is a high school student. He is interviewing Mr. Saberian for his school project.

بابک صابریان یک مترجم است که در IRIB1 کار می کند. امروز در اداره اش میزبان میثم است. میثم دانش آموز دبیرستان است. او برای پروژه مدرسه اش دارد با آقای صابریان مصاحبه می کند.

Meysam: Thank you Mr. Saberian for inviting me to your office.
Mr. Saberian: You’re welcome!
Meysam: I heard you know three languages. Is that right?
Mr. Saberian: Well, actually four languages.
Meysam: Four! Really?! What languages do you know?

Mr. Saberian: Besides my mother tongue, Persian, I know English, French and Russian well.
Meysam: Interesting! And when did you learn them?
Mr. Saberian: I began learning English at school when I was thirteen. Then I began learning French in a language institute when I was fifteen. And I learned Russian when I was a university student in Moscow.

Meysam: Can you use all of them fluently?
Mr. Saberian: I know all of them well, but I use English more.
Meysam: OK. Do you think language learning should start as early as possible?
Mr. Saberian: My experience says interest and hard work are really more important than age.
Meysam: Hmm… that’s an important point. May I know what your favorite language is ? English, French, or Russian?
Mr. Saberian: To be honest, I enjoy using them all, but my favorite language is absolutely my mother tongue!

میثم: آقای صابریان از اینکه مرا به دفترتان دعوت کردید از شما متشکرم
آقای صابریان: خواهش می کنم
میثم: شنیدم شما ۳ زبان بلد هستید. درسته؟
آقای صابریان: در واقع ۴ زبان
میثم: چهار! واقعا!؟ شما چه زبان هایی را بلد هستید؟
آقای صابریان: علاوه بر زبان مادری یعنی فارسی من انگلیسی، فرانسوی و روسی را هم به خوبی بلد هستم.
میثم: جالبه و کی شما آنها را یاد گرفتید؟
آقای صابریان: من یادگیری انگلیسی را در مدرسه شروع کردم، وقتی ۱۳ ساله بودم. سپس در ۱۵ سالگی در یک موسسه زبان شروع کردم به یادگیری زبان فرانسه و زبان روسی را وقتی در دانشگاه مسکو دانشجو بودم فراگرفتم.
میثم: می توانید خیلی سلیس و روان همه آنها را بکار ببرید؟
آقای صابریان: من همه آنها را به خوبی بلد هستم اما از انگلیسی بیش از بقیه استفاده می کنم
میثم: آیا شما فکر می کنید یادگیری زبان باید تا جای ممکن در سن کمی صورت گیرد؟
آقای صابریان: تجربه من می گوید علاقه و پشتکار واقعا مهمتر از سن و سال هستند.
میثم: هووم…. نکته مهمی است. می توانم بپرسم زبان مورد علاقه شما کدام است؛ انگلیس، فرانسوی یا روسی؟
آقای صابریان: راستش را بگویم من از استفاده از همه آنها لذت می برم اما زبان مورد علاقه من قطعا زبان مادریم است.

Reading

Languages of the world

Language is a system of communication. It uses written and spoken forms. People use language to communicate with each other in a society. They exchange knowledge, beliefs, wishes, and feelings through it.
Languages vary greatly from region to region. They are so different that a person may not understand the language of someone from another region, country or continent. It is not surprising to hear that today about 7000 languages exist in the world. There are more than 2000 languages in Africa, 1000 in the Americas, more than 2250 inAsia, about 230 in Europe, and more than 1300 in Oceania.

Native speakers of these languages range in number from very large, with hundreds of millions of speakers, to very small, with fewer than 10 speakers. The most popular language in the world is Chinese. More than one billion people in the world speak Chinese.

Interestingly, English has fewer native speakers than Chinese, but there are about one billion learners of English all around the world. They learn English as an international language. About fifty percent of the world’s languages have fewer than 5000 speakers. In the beginning of the twenty-first century, 204 languages had fewer than 10 speakers and 344 languages had between 10 and 99 speakers. The 548 languages with fewer than 99 speakers make up nearly 8 percent of the world’s languages. We call them ‘endangered languages’. As the speakers of such languages grow old and die, their languages will die, too.

All languages are really valuable, despite their differences. Every language is an amazing means of communication that meets the needs of its own speakers. It is impossible to imagine the world without language. Therefore, we should respect all languages, no matter how different they are and how many speakers they have.

 

 

زبانهای دنیا

زبان یک سیستم ارتباطی است. زبان از فرم های نوشتاری و گفتاری استفاده می کند. مردم زبان را برای برقراری ارتباط با یکدیگر در یک جامعه بکار می برند. آنها از طریق آن دانش، عقاید، آرزوها و احساسات را مبادله می کنند.
زبانها از یک منطقه به منطقه ای دیگر بسیار متفاوت هستند. آنها به قدری متفاوت هستند که ممکن است فرد زبان یک منطقه ، کشور یا قاره دیگر را نفهمد. جای شگفتی نیست که بشنویم امروزه حدود 7000 زبان در جهان وجود دارد.  بیش از 2000 زبان در آفریقا، 1000 زبان در آمریکا ، بیش از 2250 زبان آسیا، حدود 230 زبان در اروپا و بیش از 1300 زبان در اقیانوسیه وجود دارد.

متکلم های بومی این زبانها از تعداد بسیار بزرگ با صدها میلیون متکلم تا تعداد بسیار کوچک با کمتر از 10 متکلم  متغیر هستند. متداول ترین زبان دنیا چینی است. بیش از یک میلیارد نفر در جهان به زبان چینی صحبت می کنند.

جالب اینجاست که زبان انگلیسی نسبت به زبان چینی متکلم های بومی کمتری دارد ، اما در سراسر جهان حدود یک میلیارد زبان آموز انگلیسی وجود دارد. آنها انگلیسی را به عنوان یک زبان بین المللی یاد می گیرند.

حدود پنجاه درصد از زبانهای دنیا کمتر از 5000 متکلم دارند. در آغاز قرن بیست و یکم، 204 زبان کمتر از 10 متکلم و 344 زبان بین 10 تا 99 متکلم داشتند. 548 زبان با کمتر از 99 متکلم تقریباً 8 درصد از زبانهای جهان را تشکیل می دهند. ما آنها را “زبانهای در معرض خطر” می نامیم. همانطورکه متکلم های این زبانها پیر می شوند و می میرند ، زبان آنها نیز خواهد مرد.

همه زبانها با وجود تفاوت هایشان واقعاً ارزشمند هستند. هر زبانی یک وسیله ارتباطی شگفت انگیزی است که نیازها متکلمین خود را برآورده می کند. تصور جهان بدون زبان غیرممکن است. بنابراین، ما باید به همه زبانها احترام بگذاریم، مهم نیست چقدر متفاوت باشند و چه تعداد گوینده داشته باشند.

Listening

conversation 1

how much is this English-to-Persian dictionary?
it is 30000 tomans.
oh, that’s very expensive.
but it is a very good dictionary. it has more than 15000 words.
do you have a smaller and cheaper one? …. how much is that?
that’s a good one, too, it is 25000 tomans. Do you want to take a look at it?
Yes, please.

قیمت این دیکشنری انگلیسی به فارسی چقدر است؟

30000 تومان است.

اوه، این بسیار گران است

ولی دیکشنری خیلی خوبه بیش از 15000 کلمه دارد.

کوچکتر و ارزانتر دارید؟ …. قیمت آن چقدر است؟

این هم خوبه، 25000 تومنه. آیا می خواهید نگاهی به آن بیندازید؟

بله لطفا.

conversation 2

how much is the ticket?
it is 4 dollars. how many tickets do you want?
fifteen tickets, please.
Just a moment. Here are tickets, 60 dollars, please.
how much?
۶۰ dollars.
Ok, can I pay with my credit card?
Yes, sure.

بلیط چنده

4 دلار است چند بلیط می خواهید؟

پانزده بلیط لطفا

فقط یک لحظه. این هم بلیط 60 دلاری لطفا.

چقدر؟

۶۰ دلار

خب، آیا می توانم با کارت اعتباری خود پرداخت کنم؟

بله حتما