درس دوم

Vocabino

زبان آموز عزیز لغات زیر را مطالعه نمایید. هدف یادگیری ترجمه و املای لغات است.

Listening

A

 A: Hello. Who is speaking?

B: Hi, it’s Brenda from England.

A: How can I help you?

B: I’m checking your website but I can’t find the reservation section.

A: Ok! Let me help you. B: Thank you so much.

B

Mehmet is a tourist from Turkey. He’s visiting Iran. Now, he is buying a ticket to Mashhad. He’s talking with the front desk. He is asking about the ticket price. He wants to stay in Mashhad for two nights.

Conversation

Receptionist: Welcome to our hotel sir, how can I help you? Tourist: My name is Paul Kress. I’m from Germany. I have a reservation here. Receptionist: I see! Are you staying here for two nights? Tourist: Yes, my wife and I are visiting Tehran for three days. Receptionist: Where is she now? I need to check her passport. Tourist: She’s standing over there, by the gift shop. Here is her passport. Receptionist: Thank you. This is your key. It’s room 213. Hope you enjoy your stay in Tehran.

مسئول پذیرش: آقا به هتل ما خوش آمدی، چطور می توانم به شما کمک کنم؟ توریست: اسم من پل کرس است. من اهل آلمان هستم. من اینجا یک اتاق رزرو دارم. مسئول پذیرش: می فهمم! آیا شما دو شب اینجا می مانید؟ توریست: بله، من و همسرم به مدت سه روز از تهران دیدن می کنیم. مسئول پذیرش: او الان کجاست؟ لازم هست من پاسپورتش را چک کنم. توریست: او آنجا ایستاده است، کنار مغازه هدیه فروشی. این پاسپورتش است. مسئول پذیرش: متشکرم. این کلید شماست. این اتاق 213 است. امیدوارم شما از اقامت تون در تهران لذت ببرید.