درس دوم

Vocabino

زبان آموز عزیز لغات زیر را مطالعه نمایید. هدف یادگیری ترجمه و املای لغات است.

Listening

  1. Two schoolboys speaking

A: Who’s your English teacher this year?

B: Mr. Ke ivani.

A: What days do you study English?

B: On Monday mornings.

A: How do you like your English class?

B: It’s great.

  1. Two girls speaking

A: What do you do on weekends?

B: Nothing special. Why?

A: Let’s do something together.

B: I just like to stay at home and relax.

A: Ummm, no problem.

Conversation

Teacher: What do you do in the afternoons, Reihaneh?
Student: Well, I go to the gym on Sundays and Tuesdays.
Teacher: How about Friday mornings?
Student: I stay at home and relax. Why?
Teacher: You know, Shiva is not very good at English. Can you help her?
Student: Oh, sure.
Teacher: That sounds great! When can you start?
Student: This Wednesday afternoon.
Teacher: That’s fine. Thank you. I’ll let her know.

معلم: بعداز ظهرها چکار می کنی ریحانه؟
دانش آموز: خب یکشنبه ها و سه شنبه ها من می رم باشگاه.
معلم:  جمعه صبح ها چطور؟
دانش آموز: خونه می مونم و استراحت می کنم. چرا؟
معلم:  می دانی شیوا در درس زبان ضعیف است. تو می توانی به او کمک کنی؟
دانش آموز: اوه البته
معلم:  به نطر عالی است! چه وقت می توانی شروع کنی؟
دانش آموزاین چهارشنبه بعد از ظهر
معلم: خوبه، متشکرم. به او اطلاع می دهم.