درس سوم

Vocabino

زبان آموز عزیز لغات زیر را مطالعه نمایید. هدف یادگیری ترجمه و املای لغات است.

Listening

1

A: When’s your birthday?

B: In Azar, 13th of Azar.

A: Oh, it’s in two months!

B: Yep!

 2

A: I’ll bring a big cake to class on my birthday.

B: When is that?

A: Mehr 19.

B: Good idea!

Conversation

Teacher: Nargess, when is your birthday?
Nargess: It’s in Mehr.
Teacher: Really? How old are you now?
Nargess: I’m 12.
Teacher: What about you,Tahereh?
Tahereh: My birthday is in ………………

معلم: نرگس، روز تولد شما چه روزی است؟
نرگس: در ماه مهر
معلم: واقعا؟ شما الان چندسال دارید؟
نرگس: من 12 ساله هستم.
معلم: شما چطور طاهره؟
طاهره: روز تولد من در …. است.