درس ششم

Vocabino

زبان آموز عزیز لغات زیر را مطالعه نمایید. هدف یادگیری ترجمه و املای لغات است.

Listening

1.

A: Where are you from, Amir Hossein?

B: A village near Fooman.

A: What’s it like?

B: It is famous for its beautiful old houses.

A: What’s the weather like?

B: It’s wet most of the time.

A: Where are you going on vacation?

B: To a famous village in East Azarbaijan.

A: Oh, great! What’s its name?

B: Guess, it’s a beautiful mountain village.

A: Where is it?

B: I think it’s near Oskoo.

A: What’s the weather like?

B: It is cold and dry in winter.

A: Oh, I think I know that. Is it Kandovan?

B: Yes, correct.

Conversation

Sam: Where are you from, Hamid?
Hamid: Ghez-ghal’eh.
Sam: Where is it?
Hamid: It’s a village in West Azarbaijan, near the city of Khoy.
Sam: What’s it like?
Hamid: It’s a mountain village with many trees and flowers. It’s famous for its sunflower fields.
Sam: What’s the people’s job?
Hamid: They work on farms and raise animals.
Sam: What about the weather?
Hamid: There’s a lot of wind in summer, fall and winter. It’s very cold from Aban to Farvardin.
Sam: It sounds to be a very interesting place.

سَم: حمید اهل کجا هستی؟
حمید: قزقلعه
سَم: کجاست؟
حمید: یک روستا در آذربایجان غربی، نزدیک شهر خوی.
سَم: چطور جایی است؟
حمید:یک روستای کوهستانی است با درختها و گلهای بسیار زیاد. برای دشت های گلهای آفتابگردانش معروف است.
سَم: شغل مردم چیست؟
حمید: آنها در مزارع کار می کنند و حیوانات را پرورش می دهند.
سَم: آب و هوا چطور؟
حمید: در تابستان، پاییز و زمستان بادهای بسیار زیادی دارد. از آبان تا فروردین بسیار سرد است.
سَم: به نظر جای بسیار جالبی است