درس ششم

Vocabino

زبان آموز عزیز لغات زیر را مطالعه نمایید. هدف یادگیری ترجمه و املای لغات است.

Listening

1

A: Where’s Farid?

B: In the kitchen. He’s cooking the dinner for us tonight!

A: wow, interesting!

2

A: Where’s Mom?

B: In her office at school. She’s working late today.

A: OK, 1,11 call her now.

Conversation

Farid: Mom, where are you?
Mom: I’m in the kitchen.
Farid: Hello. Where’s Dad?
Mom: In the garage.
Farid: What’s he doing? I’m so hungry.
Mom: OK, wash your hands and come for lunch. I’ll call Dad; he’s fixing the car.
Farid: OK.

فرید: مامان کجایی؟
مادر: توی آشپزخونه ام.
فرید: سلام، بابا کجاست؟
مادر: توی گاراژ.
فرید: داره چکار می کنه؟ من خیلی گرسنه هستم.
مادر: بسیار خب، دستهات رو بشور و بیا برای ناهار. من به بابا زنگ میزنم، بابا داره ماشین رو تعمیر میکنه.

فرید: بسیار خوب.