درس هشتم

Vocabino

زبان آموز عزیز لغات زیر را مطالعه نمایید. هدف یادگیری ترجمه و املای لغات است.

Listening

1 A: What’s your favorite food?

B: kebab! ummm…. And I drink water with it!

2

A: What’s your favorite snack in the day?

B: umm, cake and tea before lunch.

Conversation

Shiva: Look, it’s enough. I’m hungry. How about you?
Fatemeh: Me, too. Let’s have some cake and milk.
Shiva: Sounds good, but I’d like some tea with my cake. That’s my favorite!
Fatemeh: OK, let’s go to the kitchen. Mom?

شیوا: ببین، کافیه. من گرسنه هستم. تو چطور؟
فاطمه: منم همینطور. بیا کمی کیک و شیر بخوریم.
شیوا: به نظر خوبه، اما من میل دارم با کیکم کمی چای بنوشم این مورد علاقه من است.
فاطمه: بسیار خب بیا برویم به آشپزخانه. مامان؟