درس هفتم

Vocabino

زبان آموز عزیز لغات زیر را مطالعه نمایید. هدف یادگیری ترجمه و املای لغات است.

Listening

1

A: Could you post these books for me, please?

B: Sure. What’s the address?

A: 30 Mahan Street.

B: And your phone number?

A: It’s 623-4521

B: Thank you.

2

A: Hello, Sir. I want to post this letter.

B: Sure. What’s the address?

A: 15 Hejab Street.

B: Okay. Can I have your phone number, please?

A: 544-4139

B: All right, thanks.

Conversation

Omid: Ali’s not well. I’m going to visit him today. Are you coming with me?
Hossein: What time are you going?
Omid: Around 5 in the afternoon.
Hossein: I’m not sure I can, but I’ll try. What’s his address?
Omid: 5 Azadi Street.
Hossein: Call me before you go. My phone number is 586-2144.
Omid: OK, bye.

امید: علی حالش خوب نیست. من قصد دارم او را ملاقات کنم.آیا تو با من می آیی؟
حسین: ساعت چند می روی؟
امید: حدود 5 بعد از ظهر
حسین: من مطمئن نیستم بتوانم اما سعیم را خواهم کرد. درسش کجاست؟
امید: خیابان آزادی 5
حسین: قبل از رفتن به من زنگ بزن. شماره تلفن من 586-2144 است.
امید: بسیار خب، خداحافظ