درس پنجم

Vocabino

زبان آموز عزیز لغات زیر را مطالعه نمایید. هدف یادگیری ترجمه و املای لغات است.

Listening

A

A: How was your summer?

B: Brilliant! I went to a computer class. I learned many things about Information Technology.

A: Great! Did you learn how to use computers for doing your homework?

B: Yes, I also learned to use the Internet for my English class.

This summer, there were 2 interesting movies in the cinemas: a cartoon and a comedy. I liked to see both. But I just watched the cartoon. The cinemas were full of people and it was difficult to buy ticket. Later I watched the Cb of the comedy at home.

Conversation

Mina: Did you enjoy your weekend?
Mahsa: Yes, it was wonderful ! I attended Fajr International Film Festival.
Mina: Really? I am also interested in its events and movies.
Mahsa: Oh, did you watch the reports on TV last night?
Mina: Yes, I did, but I like to read about them.
Mahsa: Well, you can surf its website if you like. There are many interesting things there.
Mina: That’s great! Could you please give me the website address?
Mahsa: Why not! Just a moment. Umm… I just texted it.
Mina: Thanks a lot.

مینا: آیا از تعطیلات آخر هفته ات لذت بردی؟
مهسا: بله فوق العاده بود! من در جشنواره بین المللی فیلم فجر شرکت کردم.
مینا: واقعا؟ من هم به رویدادها و فیلم هایش علاقه مند هستم.
مهسا: آیا تو گزارش ها را دیشب از تلوزیون دیدی؟
مینا: بله اما من دوست دارم درباره آنها بخوانم.
مهسا: خب اگر دوست داری می توانیم وب سایتش را جستجو کنی. چیزهای بسیار زیادی آنجا هست.
مینا: عالی است! آیا تو می توانی آدرس وبسایت را به من بدهی لطفا؟
مهسا: چراکه نه، فقط یک لحظه لطفا… الان آن را پیام می کنم.
مینا: بسیار متشکرم.