درس پنجم

Vocabino

زبان آموز عزیز لغات زیر را مطالعه نمایید. هدف یادگیری ترجمه و املای لغات است.

Listening

A: Tom, I’m going to see my family in Iran for the New Year holidays. Do you like to come with me?

B: Where in Iran are you from, Farhad?

A: I’m from Ilam. It’s in the west.

B: What’s it like?

A: It’s a very old and beautiful city.

B: I’ll think about it.

A: Let’s start the game. You should guess the name of the city.

B: OK.

A: It is a city in Iran. It is so big.

B: Is it Tehran?

A: No, it isn’t. It is very famous for its holy shrine.

B: Is it Shiraz?

A: No, it isn’t. It’s in the north-east of our country.

B: I think it’s Mashhad.

Conversation

Phanindra: Morteza, tell me about Isfahan. Where is it?
Morteza: Well, Isfahan’s an old city in the center of Iran.
Phanindra: What’s it like?
Morteza: It’s a big and clean city.
Phanindra: Any famous buildings?
Morteza: Yes, many. Actually, Isfahan is very famous for its mosques and palaces.
Phanindra: Are there any museums?
Morteza: Yes, some great ones.
Phanindra: I should see the city soon.
Morteza: Sure, and we can have special food downtown.

فانیندرا: مرتضی درباره اصفهان برام صحبت کن. کجاست؟
مرتضی: خب، اصفهان یک شهر قدیمی در مرکز ایرانه.
فانیندرا: چطوریه؟
مرتضی: یک شهر بزرگ و تمیزِ
فانیندرا: هیچ ساختمان معروفی داره؟
مرتضی: بله بسیار زیاد، درواقع اصفهان برای مساجد و کاخ هاش بسیار معروفه
فانیندرا: موزه ایی هم داره؟
مرتضی: بله تعدادی موزه بسیار بزرگ
فانیندرا: من باید شهر رو به زودی ببینم
مرتضی: البته و ما می توانیم غذای مخصوص در مرکز شهر بخوریم