درس پنجم

Vocabino

زبان آموز عزیز لغات زیر را مطالعه نمایید. هدف یادگیری ترجمه و املای لغات است.

Listening

1

 A: Which one is the librarian?

B: He’s the short one in the brown suit.

2

A: Which one is Mrs. Amini?

B: She’s the tall one in the black manteau.

Conversation

Father: Is that your English teacher?
Ahmad: No, my English teacher is the tall man. He’s wearing a gray suit. He’s over there.
Father: And which one is your math teacher?
Ahmad: He’s wearing a blue suit and a white shirt.
Father: Let’s meet your English teacher first.

پدر: آیا او معلم انگلیسی توست؟
احمد: نه معلم انگلیسی من آن مرد قد بلند است. او کت شلوار خاکستری پوشیده است.
او آنجاست
پدر: و کدام یک معلم ریاضی تو است؟
احمد: او کت و شلوار آبی و یک پیراهن سفید پوشیده است.
پدر: بیا اول معلم انگلیسی تو را ملاقات کنیم.