درس چهارم

Vocabino

زبان آموز عزیز لغات زیر را مطالعه نمایید. هدف یادگیری ترجمه و املای لغات است.

Listening

A

A: What do you do?

B: I’m a baker.

A: Where do you work?

B: I work in a bakery.

A: When does your work start?

B: It starts very early in the morning.

A: Is your job difficult? B: Well, I work in a very hot place.

B

Amir is a police officer. He works at a police station. He goes to work from Saturdays to Wednesdays, 7 a.m. till 4 p.m. He drives his car around the city and makes sure everything is OK.

Conversation

Tourist: Excuse me sir! Can you help me please?
Pedram: What can I do for you?
Tourist: I want a postcard, an envelope and a stamp.
Pedram: Umm…, you can get them from a post office.
Tourist: Where is the post office?
Pedram: Actually it’s near here. It’s just round the corner.
Tourist: Good! Thank you. What time does it open?
Pedram: It opens at 8.
Tourist: Thanks a lot!

توریست: ببخشید آقا آیا تو می توانی به من کمک کنی؟
پدرام: من چکاری می توانم برای شما انجام دهم؟
توریست: من یک کارت پستال، یک پاکت نامه و یک تمبر می خواهم.
پدرام: آممم شما می توانید آنها را از دفتر پست بخرید.
توریست: دفتر پست کجاست؟
پدرام: درواقع نزدیک اینجاست. درست حوالی پیچ خیابان است.
توریست: خوبه، متشکرم، چه ساعتی باز است؟
پدرام: ساعت 8 باز می شود.
توریست: بسیار متشکرم.