درس چهارم

Vocabino

زبان آموز عزیز لغات زیر را مطالعه نمایید. هدف یادگیری ترجمه و املای لغات است.

Listening

  1.  

A: Mom!

B: What’s wrong?

A: I can’t do my homework.

B: What’s the problem?

A: I’ve got a headache.

B: Get some rest. I’ll call your teacher tomorrow.

A: You don’t look well.

B: I’ve got a sore throat.

A: We should see a doctor.

B: But I have to go to school now.

A: Don’t worry. I’ll talk to the principal.

Conversation

Teacher: Are you OK?
Student: No, I’m not. I have a headache.
Teacher: Oh, you have sore eyes, too. You should go home and rest.
Student: Yes, but we have one more class.
Teacher: Don’t worry. I’ll talk to your teacher.
Student: Thanks for your help.
Teacher: Let’s go to the office and call your parents first. Class, be quiet! I’ll be back in a minute.

معلم: حالت خوبه؟
دانش آموز: نه، خوب نیستم. من سردرد دارم.
معلم: اوه شما چشمهات هم درد می کنه. باید بروی خانه و استراحت کنی
دانش آموز: بله اما ما یک کلاس دیگه هم داریم.
معلم: نگران نباش. من با معلم شما صحبت می کنم.
دانش آموز: برای کمک تان ممنونم
معلم: بیا برویم دفتر و ابتدا با پدر مادرت تماس بگیریم. بچه ها ساکت باشید من یک دقیقه دیگر برمی گردم.