درس چهارم

Vocabino

زبان آموز عزیز لغات زیر را مطالعه نمایید. هدف یادگیری ترجمه و املای لغات است.

Listening

1

A: Is this your father in the picture?

B: No, he’s my uncle.

A: Really? What’s his job?

B: He’s a teacher.

2

A: Who’s that lady over there?

 B: It’s my sister.

A: Humm, you look alike. What’s her job?

B: She’s a nurse.

Conversation

Zohre: Nice picture! Is that your father?
Mahsa: Yes, he is.
Zohre: How old is he?
Mahsa: 38.
Zohre: What’s his job?
Mahsa: He’s a mechanic.
Zohre: And your mother?
Mahsa: She’s 35. She is a housewife.

زهره: چه عکس زیبایی! آیا او پدرت است?
مهسا: بله درسته
زهره: چند سالش است?
مهسا: 38
زهرهشغلش چیه؟
مهسا: او یک مکانیک است.
زهره: و مادرت؟
مهسا: او 35 ساله است. او خانه دار است.